Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umów, dla wykonania obowiązków prawnych, Realizacji prawnie uzasadnionych interesów i na podstawie udzielonych zgód oraz informujemy o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady obowiązują począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. ADMINISTRATOREM przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest: ENVIBRA SP. Z O.O. z siedzibą w Plewiskach (62-064) przy ul. Koperkowej 35a/2 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386232, NIP: 7773206954, REGON: 301744408, kapitał zakładowy 200.000 zł., w pełni opłacony – zwana dalej Administratorem.
 2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani / Panu uprawnieniach, może się Pani / Pan kierować do Administratora za pomocą adresu: , lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 5. a)  zawarcia i wykonania umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 pkt b RODO) – przez okres trwania umowy i dokonania rozliczeń po jej zakończeniu

  b)  spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej, udzielania odpowiedzi na zapytania kontrahentów i urzędów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane

  c)   ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO), przez okres, po którym przedawniają się roszczenia

  d)  weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO), przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy

  e)  marketingu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO), przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu

  f)  wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c i f RODO), przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawniają się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne

  g)  w pozostałych przypadkach Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt a RODO), przez okres od udzielenia tej zgody do jej cofnięcia.

       
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

  a)  przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, producenci stosowanego oprogramowania służącego do ewidencji księgowych i podatkowych, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek

 7. b)  upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa urzędy, sądy i inne organy państwowe

       
 8. Obecnie nie planujemy przekazywania Pani / Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:

  a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

  b)  prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne

  c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane

  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych

  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem

  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa

  d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadku gdy:

  – osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

  – przetwarzania danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń

  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec postawy sprzeciwu

  e)  prawo do przenoszenia danych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę

  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany

  f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją, a podstawą przetwarzania jest ich niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator:

  – wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec tych interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem, lub

  – wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  Jeżeli jednak dane są przetwarzane dla celów marketingowych ma Pani / Pan prawo wnieść sprzeciw w dowolnym momencie, a Administratorowi nie będzie wolno już przetwarzać danych do tych celów.
 10.     
 11. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to, nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 12. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani / Pana danych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią / Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. W przypadku zawierania umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 14. Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani / Pana dane nie będą profilowane, z wyjątkiem takich przypadków jak: profilowanie w oparciu o posiadane dane dotyczące świadczonych usług. Profilowanie ma wpływ na informacje o usługach Administratora i oferty jakie będzie Pani / Pan otrzymywać.
 15. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu.